Prelungirea rezervării locurilor de parcare la reședință…și nemulțumirile sătmărenilor

0

Primăria Satu Mare a anunțat în cursul zilei de ieri că prelungirea rezervării locurilor de parcare la reședință se va face până în ultima zi din luna curentă, adică până la data de 31 ianuarie.

Tarfele aplicate de Administrația Domeniului Public Satu Mare (ADP) pentru utilizarea temporară a parcărilor amenajate pe domeniul public în municipiu sunt: 150 de lei pe an pentru domiciliu/sediu la autovehicul și de 60 de lei pe an la moped pentru domiciliu sau sediu. De asemenea, rezervarea de loc persoane fizice și juridice se achită anticipat la începutul anului, tarif TVA inclus.
”Stimați sătmăreni, vă informăm că prelungirea rezervării locurilor de parcare la reședință se poate face până la data de 31 ianuarie 2020, iar plata are în vedere tot anul calendaristic. Începând cu data de 1 februarie cetățenii care nu au achitat rezervarea locului de parcare la reședință pierd rezervarea, urmând ca locurile de parcare rămase disponibile să fie atribuite persoanelor aflate pe lista de așteptare pentru parcările respective. Prelungirea rezervării locurilor de parcare și depunerea cererilor se face doar la sediul A.D.P, situat pe str. Prahova nr.18 (Piața Someș)”. 
La nici 24 de ore de la anunțul primăriei privind parcările, mai mulți locuitori ai orașului s-au exprimat nemulțumirea vizavi de modul în care acestea pot fi rezervate. Unii dintre sătmăreni susțin că nu au mai prins locuri de parcare.

 

Potrivit H.C.L. 263/2017, modificată si completată prin H.C.L. nr.10/31.01.2019 și nr. 167/25.07.2019

 Art. 21

Se pot rezerva locuri de parcare în parcările  amenajate, dotate cu marcaj rutier privind delimitarea locurilor de parcare şi indicatoare rutiere de semnalizare a parcării, de tip reşedinţă, de pe raza municipiului Satu Mare, cu excepţia zonelor de parcare cu plată, la cererea cetăţenilor sau a societăţilor care domiciliază sau au sediul social în imobilele arondate acestora.

Art. 22

Facilitatea de rezervare se acordă în perioada de timp cuprinsă între orele 0-24. Rezervarea unui loc de parcare tip reşedinţă nu are caracter obligatoriu pentru cetăţeni.

Art. 23

(1) În măsura posibilităţilor, în parcările tip reşedinţă aferente unui imobil, pe bază de cerere scrisă către Operator, se va atribui câte un loc de parcare fiecarei locuinţe sau sediu social, cu condiţia ca solicitantul să aibă în proprietate sau posesie un autoturism, un moped sau o motocicletă şi să nu deţină garaj.

(2) În cazul în care numărul de solicitanţi este mai mic decât numărul de locuri de parcare amenajate, locatarii pot  rezerva mai multe locuri de parcare pentru o locuinţă/sediu social sau se pot atribui şi pentru solicitanţii din imobilele apropiate, cărora nu le-au fost repartizate locuri în parcarea aferentă acestora.

(3) În situaţiile în care numărul de solicitări depăşeşte numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă, Operatorul va evalua posibilitatea de atribuire a maxim două locuri pentru fiecare locuinţă/sediu social în tronsoanele de parcare învecinate.

(4) Operatorul va realiza măsurători specifice cu privire la inventarierea locurilor de parcare, va face schiţa fiecărei parcări şi va face demersuri pentru obţinerea avizelor legale de la Comisia de Siguranţa Circulaţiei Satu Mare.

(5)  În perioada 15 februarie – 30 noiembrie a fiecărui an operatorul va înregistra de la solicitanţi cereri de rezervare Tip, care vor fi analizate şi avizate de către o comisie numită la nivelul operatorului. Solicitanţii a căror cereri au primit aviz favorabil li se vor atribui locuri de parcare în regim de rezervare la reşedinţă doar după îndeplinirea tuturor condiţiilor tehnice şi juridice pentru fiecare parcare şi după achitarea abonamentului de parcare tip REŞEDINŢĂ.

(6) Cererile pentru rezervare Tip (Anexa 9) vor fi însoţite de următoarele documente:

– acte privind domiciliul/sediul social: copie act identitate, act de proprietate, contract de închiriere , act de donaţie sau moştenire;

– copie după certificatul de înmatriculare având inspecția tehnică periodică valabilă al autovehiculului /mopedului/motocicletei deţinute în proprietate sau posesie;

– documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului/mopedului/motocicletei: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, comodat, încredinţare autentificate cu excepţia rudelor de gradul I;

– certificat de încadrare într-o grupă cu handicap (dacă este cazul);

-declaraţia pe propria raspundere că nu deţine garaj pe domeniul public.

(7) Depunerea unei cereri cu privire la rezervare nu garantează atribuirea unui loc de parcare.

(8) Nu se atribuie locuri de parcare la reşedinţă/sediu social pentru vehicule  destinate transporturilor de persoane sau de mărfuri de orice natură, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depăşesc masa de 3,5 tone sau lungimea de 5 metri , cu excepția autoturismelor.

(9) În situația in care numarul de solicitări pentru locurile aferente unei parcări este mai mare decât numărul acestora, se va atribui cate un loc de parcare pentru fiecare domiciliu, operatorul fiind indreptățit să redistribuie  din locurile de parcare atribuite in anii anteriori persoanelor care beneficiau de 2 sau mai multe locuri de parcare. Se va redistribuii locul cel mai apropiat de domiciliul noului solicitant.

Art. 24

(1) Fiecărui tronson de parcare supus rezervării i se va aloca un cod unic de identificare, i se va aplica marcaj rutier şi i se vor monta indicatoare rutiere specifice, în conformitate cu normele legale, iar fiecare loc de parcare va fi numerotat individual, conform schiţei.

(2) Indicatoarele rutiere cu privire la rezervare vor conţine, pe lângă semnul distinctiv de parcare, informaţii cu privire la denumirea Operatorului, adresa, telefon, temeiul legal de funcţionare, programul de rezervare, avertizări cu privire la sancţiunile contravenţionale

(Anexa 11 la prezentul Regulament).

Art. 25

(1) După parcurgerea procedurii, respectiv prezentarea certificatului de înmatriculare al autovehiculului având inspecţia tehnică periodică valabilă, urmată  de tipărirea TRIMITERII CĂTRE CASIERIE şi achitarea taxei aferente solicitantul va primi abonament de parcare tip REŞEDINŢĂ pentru anul în curs, document care atestă dreptul de utilizare a locului nominalizat în respectiva parcare de reşedinţă.

(2) În cazul în care solicitantul unui loc de parcare la reşedinţă a cărui cerere a fost avizată favorabil nu achită tariful aferent rezervării în termen de 30 de zile de la data atribuirii sau a tipăririi Trimiterii către casierie, va pierde locul de parcare, care va putea fi reatribuit altor solicitanţi.

(3) Persoanele  care beneficiază de rezervarea unui loc de parcare și care doresc schimbarea acestuia în același parcaj sau în unul învecinat vor depune o cerere în acest sens la sediul operatorului, care va fi soluționată în limita disponibilităților.

Art. 26

Rezervarea şi implicit dreptul de utilizare a locului de parcare au valabilitate pe parcursul unui întreg an calendaristic (1 ianuarie – 31 decembrie) .

Reînnoirea valabilităţii abonamentului va putea fi efectuată până la data de 31 ianuarie a anului următor iar plata va avea în vedere tot anul calendaristic.

Art. 27

Depăşirea acestui termen de plată se concretizează, indiferent de opinia sau motivarea invocată de fostul utilizator, în declararea locului ca fiind disponibil şi atribuirea sa solicitantului/solicitanţilor care au cereri în aşteptare.

Utilizatorul care, prin neachitarea taxei anuale până la data de 31 ianuarie a anului în curs, a pierdut dreptul asupra unui loc de parcare poate depune o nouă cerere care va putea fi onorată după rezolvarea cererilor în aşteptare deja existente la acea dată.

Art. 28

Obligaţia şi responsabilitatea de a reînnoi abonamentul de parcare tip REŞEDINŢĂ până la data de 31 ianuarie revine în exclusivitate solicitantului. Administraţia Domeniului Public nu are obligaţia de a atenţiona sub nici o formă beneficiarii locurilor de  parcare referitor la necesitatea reînnoirii până la data de 31 ianuarie.

Art. 29

(1)După finalizarea din punct de vedere tehnic a unei parcări de reşedinţă,a obţinerii avizului favorabil al Comisiei de Siguranţa Circulaţiei Satu Mare, realizării marcajului şi montarea indicatoarelor Administraţia Domeniului Public rezervă locuri pe baza cererilor existente, înregistrate şi arhivate în cadrul instituţiei , cu respectarea criteriului ordinii cronologice a înregistrării cererilor.

 (2)La activarea unui parcaj nou și atribuirea de locuri de parcare pentru prima dată, persoanele care au depus cerere de rezervare a unui loc de parcare la reședință și care nu se pot prezenta la sediul operatorului la data și ora comunicată prin afișarea anunțului la intrarea în imobilul unde domiciliază vor desemna o altă persoană care va prezenta documentele necesare și va alege un loc de parcare. În caz contrar acestea vor beneficia de rezervare în limita locurilor de parcare rămase disponibile în parcajul respectiv sau în parcajele învecinate.

Art.30

La atribuirea locurilor de parcare rezervate la reşedinţă se stabilesc următoarele priorităţi: persoanele cu dizabilităţi, pe bază de documente justificative, persoanele fizice, urmate de persoanele juridice care au sediul social în vecinătate.

Art. 31

Persoanele cu handicap fizic grav sau accentuat şi persoanele invalide de gradul I care fac dovada că posedă carnet de conducere şi sunt proprietare de autoturisme sau însoţitorii acestora care fac dovada de însoţitor pentru conducerea autoturismului persoanei cu handicap sau invaliditate, beneficiază de gratuitate şi au prioritate în atribuirea unui loc de parcare, acesta urmând sa fie repartizat cât mai aproape de intrarea în imobilul în care domiciliază solicitantul.

Art. 32

Se interzice titularilor abonamentelor de parcare tip REȘEDINȚĂ să închirieze sau să înstrăineze, sub orice formă, locurile de parcare către terţi, sub sancţiunea anulării abonamentului.

Art. 33

Asigurarea exclusivităţii locului de parcare se face prin achiziţionarea de catre titularul abonamentului tip REȘEDINȚĂ de la operator a dispozitivului unic de blocare a accesului la locul de parcare, al cărui model va fi aprobat în Comisia de Siguranţă a Circulaţie din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare. Montarea/demontarea acestora se va face prin grija Operatorului. Dupa achiziţionare blocatorul devine proprietatea beneficiarului, operatorul neasumându-şi nici o răspundere pentru distrugeri sau defecţiuni ulterioare.Contravaloarea cheltuielilor ocazionate cu prilejul montării dispozitivului de blocare se suportă la prima montare de către operator, iar în cazul mutării acestuia și montării la o locație nouă sau remontării in acceași locație de către beneficiar, tariful serviciului prestat fiind stabilit și aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local. Operatorul nu asigură reparația dispozitivelor de blocare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Vă rugăm să introduceți numele dvs.